Simulaatiopohjaiset koulutusjärjestelmät puolustuskäyttöön

Parempaa suorituskykyä ja toiminnallista osaamista aidoissa tilanteissa. Simuloimalla voidaan myös kokeilla uusia toimintamalleja ja harjoitella kansainvälistä yhteistyötä.

Harjoitus tekee mestarin, sanotaan, mutta miten harjoitella järeän aseen käyttöä tai Hornetilla laskeutumista sumuiselle kiitoradalle ilman, että vaarannetaan kalustoa saati kokemattomia, opettelevia aloittelijoita? Kun laitteet ja osat ovat kalliita, korostuvat niiden käyttäjän ammattitaidon pienimmätkin erityisalueet. Hyvästäkään asejärjestelmästä ei ole hyötyä, jos sen mahdollisuuksia ei tunneta eikä käyttöä hallita. Kyky ennakoida, tehdä oikeita päätöksiä ja reagoida nopeasti yllättäviin tilanteisiin saattavat merkitä satojen tuhansien eurojen säästöjä, jopa säästyneitä ihmishenkiä.

Instan SimCore-maisemavisuaalissa on automaattisesti generoitu tietokanta, joka perustuu numeeriseen kartta-aineistoon. Maaston muodot, tiet, rakennukset ja jopa kasvillisuus piirtyvät omille paikoilleen maisemaan automaattisesti. SimCore-maisemavisuaali sisältää sekä talvi- että kesämaiseman ja kattaa koko Suomen pinta-alan, siis noin 340 000 neliökilometriä.

Laajat käyttömahdollisuudet

Maisemavisuaalia voidaan käyttää työkaluna lähes kaikkeen, missä tarkoituksena on tarkastella ympäristöä. Mahdollisuudet ulottuvat asejärjestelmän käytön tai hävittäjälennon simuloinnista aina kriisitilanteiden, onnettomuuspaikkojen ja tehokkaimpien evakuointireittien simulointiin.

Todenmukainen ympäristö editoitavissa

Ympäristöä ja olosuhteita simuloivien sovellusten edellytetään esittävän maasto todenmukaisesti. Luonnon omien muotojen ja rakennetun infrastruktuurin tulee vastata todellisuutta mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tällaisten maisemaa piirtävien ohjelmistojen, maisemavisuaalien, kehittämisestä Installa on yli 30 vuoden kokemus. 

Lue lisää

Instan SimCore-maisemavisuaalissa tietokanta on editoitavissa. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia lisätä, poistaa tai muokata maisemassa olevia elementtejä. Maisemaan voidaan 3D-mallien avulla helposti lisätä uusia rakennuksia tai niiden korkeuksia, kattokaltevuuksia ja jopa pintamateriaaleja voidaan muuttaa. Myös maaston tarkastelu eri korkeuksista sekä eri sää- ja valaistusolosuhteissa onnistuu simulaation avulla.

 

Maisemavisuaali mahdollistaa lisäksi realistisen näkyvyyslaskennan. Tämän kaltainen keinotodellisuus ei tarjoa vain kirjaimellisesti uusia näkökulmia, vaan mahdollistaa vaihtoehtojen, tilanteiden, ja skenaarioiden simuloinnin sekä karttamateriaalin kokonaisvaltaisen hyödyntämisen.

 


Koulutusjärjestelmillä integraatio C2-koulutusjärjestelmään

Kehittämillämme johtamisjärjestelmillä on tehokas integraatio C2-koulutusjärjestelmään, mikä mahdollistaa simulointiin joko kokonaan tai osin pohjautuvien harjoitusten läpiviennin. Toimintaympäristön, johtamisketjun ja datan simulointi mahdollistavat erittäin kustannustehokkaan sekä turvallisen tavan viedä läpi laajojakin harjoituksia, joissa kaikki osapuolet toimivat saman peliskenaarion pohjalta. HLA:ta käytetään hyödyksi yhtenä vaihtoehtoisena tapana liittää toisiinsa samassa simuloidussa ympäristössä sijaitsevia osapuolia standardinmukaisin menetelmin.

Turvallinen tapa kouluttaa

Simuloimalla ympäristö ja olosuhteet halutunlaisiksi voidaan turvallisesti kouluttaa henkilöstöä vaativiin toimintaympäristöihin ja työtehtäviin, vaikkapa hävittäjälentäjiksi. Instan koulutussimulaattoreita käytetään Suomen puolustusvoimissa esimerkiksi tähän tarkoitukseen. 2000-luvun puolivälistä saakka puolustusvoimilla on ollut käytössä WTSAT-koulutusjärjestelmä, jonka avulla Hornet-lentäjät harjoittelevat koneen asejärjestelmien käyttöä Instan toimittamassa SimCore-maisemavisuaaliympäristössä.

Valtaosa Instan vuosikymmenten aikana kehittämistä simuloinnin ja maisemavisualisoinnin järjestelmistä on mennyt Suomen puolustusvoimien koulutuskäyttöön. Järjestelmät ovat pitäneet sisällään lukuisia it-asesimulaattoreita yksittäisen olkapäältä laukaistavan ohjuksen ja 23 mm tykin simuloinnista aina tykkijaoksen simulointiin sekä tykistön tulenjohtajan simulaattoriin.

Ymmärrämme koulutuksen merkityksen järjestelmien käytössä. Siksi ymmärrämme osaamisen ja uuden oppimisen arvon myös niiden suunnittelussa. Lue kuinka pidämme huolta osaamisestamme.