Johtamisjärjestelmät – oikea tieto oikeaan aikaan kaikissa olosuhteissa

Päätöksenteon tuki tarkoittaa mahdollisimman oikean tilannekuvan luomista päätöksentekijälle. Jotta tämä onnistuu, tarvitaan ratkaisuja, jotka ovat hajautettuja ja joiden tiedonsiirto on taistelunkestävää sekä käytettävyys on korkealla tasolla.

Suunnittelemme johtamisjärjestelmiä niin esikuntatasolle kuin kenttäjohtamisen tarpeisiin. Ymmärrämme koko komentoketjun saumattoman yhteistoiminnan merkityksen ja toimitamme myös puolustuksen kokonaisjärjestelmiä. Tyypillistä toimittamillemme johtamis- ja kokonaisjärjestelmille on verkostokeskeisyys, kansallinen sekä kansainvälinen yhteensopivuus, korkea tietoturva sekä sisäänrakennetut koulutusominaisuudet.

Tehtäväkriittiset johtamisjärjestelmämme suunnitellaan ja kehitetään käytettäväksi operatiivisessa ympäristössä, jossa niiden toimintaa pyritään vaikeuttamaan ja estämään sekä fyysisin että tietoteknisin vaikuttamiskeinoin. Puolustusvoimien operatiivisten tietojärjestelmien on oltava taistelunkestäviä ja toimittava luotettavasti olosuhteissa, joissa tietoliikenneyhteyksien laatu ja olemassaolo vaihtelevat ajan kuluessa ja joissa järjestelmiin pyritään vaikuttamaan tietoverkkojen kautta.

Johtokeskus- ja operaatiokeskusratkaisut

Johto- ja operaatiokeskustason johtamisjärjestelmät tukevat suunnittelua, toimeenpanoa ja reaaliaikaista johtamista puolustushaarakohtaisissa ja yhteisoperaatioissa. Korkea suorituskyky, taistelunkestävyys ja luotettava tietoturva yhdistettynä reaaliaikaiseen tiedon hajauttamiseen tarjoavat ihanteelliset olosuhteet laajamittaisen tilannekuvan muodostamiselle ja ilmapuolustuksen johtamiselle. Kaikki järjestelmän sisältämä tieto, mukaan lukien tunnistettu joint-tilannekuva (COP), on hajautettavissa kaikkiin järjestelmän solmuihin. Lisäksi johtamisjärjestelmän sisällä voidaan luoda reaaliaikaisia tilannekuvia erityistarpeisiin. Link 16 -integraatio ja sotilasstandardien mukaisuus tarjoavat järjestelmän käyttäjille eri tasoilla yhteistoimintakyvyn kansallisissa sekä kansainvälisissä operaatioissa.

Ratkaisumme perustuvat:

 • Moderneihin mutta testattuihin teknologiaratkaisuihin
 • Hyvään käytettävyyteen
 • Alustariippumattomuuteen

Kenttäjohtamisen ratkaisut

Kenttäjohtamisjärjestelmä on johtamisjärjestelmä taisteleville joukoille, joille tilannetietoisuus on tehokkaan toiminnan edellytys. Järjestelmä antaa edellytykset nopealle päätöksenteolle tarjoamalla johtajan käyttöön reaaliaikaisen tilannekuvan ja tiedon käytettävissä olevista resursseista.

Oleellinen osa järjestelmää ovat asejärjestelmäliitynnät, jotka mahdollistavat eri asejärjestelmien liittämisen osaksi integroitua johtamisjärjestelmää. Ratkaisu on tarkoitettu taistelevien joukkojen reaaliaikaiseen johtamiseen nopeasti muuttuvissa tilanteissa, joten suunnittelun lähtökohtana ovat toimineet siihen liittyvät erityispiirteet.

Tilannetieto taistelun tueksi
 • Koska tilannetieto voi vanhentua muutamissa sekunneissa, on järjestelmän tärkein yksittäinen ominaisuus ajantasaisen tilannetiedon tarjoaminen kentällä oleville joukoille
 • Tilannetieto saadaan älykkään sanomakäsittelyn avulla siirrettyä reaaliaikaisena hitaista tietoliikenneyhteyksistä huolimatta
Yhteistoimintaa johtajan ja rinnakkaisten yksiköiden kanssa
 • Järjestelmän avulla johtaja pystyy hallitsemaan käytettävissä olevia resursseja ja jakamaan tehtäviä ja käskyjä haluamilleen yksiköille
 • Yksiköt pystyvät seuraamaan reaaliajassa rinnakkaisten yksiköiden toimintaa, jolloin esimerkiksi torjuttavien kohteiden jakaminen yksiköiden kesken ei välttämättä vaadi johtajalta toimenpiteitä
 • Yksiköt pystyvät kommunikoimaan keskenään ja ilmoittamaan havainnoistaan
 • Yksiköt näkevät tarvittaessa myös toiminnan perusteena olevat suunnitelmat
Tietoturvallinen tiedonhallinta on toiminnan perusedellytys
 • Järjestelmän kehityksessä on varauduttu niin ulkoisten tietomurtoyritysten kuin tahattomien tietovuotojen estämiseen
 • Järjestelmän tietoliikenneyhteydet on salattu Suomen puolustusvoimien hyväksymällä salausratkaisulla
Kansainvälinen yhteensopivuus ja liittäminen muihin järjestelmiin
 • Järjestelmän kehityksessä on nojauduttu vahvasti kansainvälisiin standardeihin. Järjestelmän tukemia standardeja ovat mm. JREAP, Link 16, Link 22, Link 1, LLAPI, APP-6A, MIL-2525B, ADatP-3 ja ADatP-35
 • Järjestelmä on mahdollista liittää osaksi esimerkiksi NATO-johtamisjärjestelmää, jolloin tilannetietoa ja käskyjä voidaan välittää järjestelmien välillä

Liikkuva taistelunjohto

Liikkuva taistelunjohtojärjestelmä on johtamisjärjestelmäratkaisu tilanteisiin, joissa nopea liikkuvuus on kriittistä. Se tarjoaa tehokkaan ratkaisun taistelunjohtamiseen ja tilannetietoisuuden ylläpitämiseen, mutta ei edellytä kiinteitä operointitiloja.

Järjestelmä mahdollistaa sensorien ja tuliyksiköiden toiminnan johtamisen siten, että uhkaavat kohteet pystytään havaitsemaan ja torjumaan tehokkaasti. Taisteleville joukoille voidaan tarjota tarkka ja yhtenäinen tilannekuva, joka on muodostettu yhdistämällä paikallisesti toimivien sensorien muodostama tilannekuva ja valtakunnallinen tilannekuva.

Ratkaisu on tarkoitettu erityisesti paikallisen tason taktiseen johtamiseen, joten suunnittelun lähtökohtana ovat toimineet siihen liittyvät erityispiirteet:

Johtamistoimintaa lähellä taistelevia joukkoja
 • Paikallisen tason taktisen johtajan on pystyttävä liikkumaan taistelevien joukkojen mukana ja tarvittaessa säilyttämään toimintakyky myös siirtymisen aikana
 • Käytettävissä olevat operointitilat vaihtelevat tilanteen mukaan, joten on välttämätöntä, että järjestelmä pystyy tehokkaasti mukautumaan eri käyttöolosuhteisiin:
  • Kiinteä johtokeskustila, jossa on käytettävissä useita näyttöjä
  • Liikkuva johtoajoneuvo
  • Tilapäinen johtopaikka, esimerkiksi suojapaikka maastossa
 • Ympäristön aiheuttamat häiriötekijät, kuten auringonpaiste, pakkanen tai ajoneuvon liikehdintä, eivät saa estää järjestelmän operointia
Nopeasti etenevissä tilanteissa vaaditaan välitöntä reagointia
 • Paikallisen tason johtamisessa tilanteet voivat olla ohi muutamissa sekunneissa, joten nopea reagointikyky on kriittistä
 • Käyttäjälle näkyvä tieto on aina mahdollisimman reaaliaikaista
 • Päätöksenteon tueksi tarvittava informaatio on heti saatavilla ilman monimutkaisen käyttöliittymän operointia
 • Tehtävän kannalta epäoleellinen informaatio on mahdollista suodattaa pois, jolloin informaatiotulva ei heikennä tilannetietoisuutta
Toimintakyvyn säilyttäminen epävarmoista tietoliikenneyhteyksistä huolimatta
 • Käytettävissä olevat tietoliikenneyhteydet ovat tyypillisesti hitaita ja häirittyjä radioyhteyksiä, jolloin kapealle kaistalle optimoitu tehokas sanomapohjainen tiedonvälitys on välttämätön
 • Rinnakkaisten varayhteyksien käyttäminen parantaa taistelunkestävyyttä ja mahdollistaa toimintakyvyn säilyttämisen siirryttäessä alueelta toiselle
 • Välitettävien tietojen priorisoinnilla varmistetaan, että tärkein tieto saadaan aina lähetettyä ilman viiveitä
 • Ohjelmistoon perustuva salausratkaisu varmistaa tiedon luottamuksellisuuden ja eheyden
Modulaarinen arkkitehtuuri

Modulaarinen arkkitehtuuri mahdollistaa järjestelmälle pidemmän elinkaaren tarjoamalla joustavat laajentamismahdollisuudet sekä kustannustehokkaan ylläpidon

Kansainvälinen yhteensopivuus ja liittäminen muihin järjestelmiin
 • Järjestelmän kehityksessä on nojauduttu vahvasti kansainvälisiin standardeihin. Järjestelmän tukemia standardeja ovat mm. JREAP, Link 16, Link 22, Link 1, LLAPI, APP-6A, MIL-2525B, ADatP-3 ja ADatP-35
 • Järjestelmä on mahdollista liittää osaksi esimerkiksi NATO-johtamisjärjestelmää, jolloin tilannetietoa ja käskyjä voidaan välittää järjestelmien välillä.

 

Asejärjestelmäintegraatio

Ohjus-, kommunikaatio-, sensori- ja elektronisen sodankäynnin järjestelmäintegrointi ovat esimerkkejä asejärjestelmäintegraatio-osaamisestamme. Ratkaisut vaihtelevat yksittäisten komponenttien suunnittelusta ja valmistuksesta laajojen järjestelmien kokonaistoimituksiin. Asiakaskohtaiset järjestelmäkokonaisuudet sisältävät sulautetut järjestelmä-, ohjelmisto- ja laitteistoratkaisut, turvallisuussuunnittelun sekä elinkaaren mittaiset tukipalvelut.

Toimimme aina kumppanuussuhteessa joko loppuasiakkaan tai loppuasiakkaan valitseman järjestelmätoimittajan kanssa. Meillä on kyky toimia osana vaativia kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja. Verkostoitumalla sekä kotimaisten että ulkomaisten suunnittelu- ja valmistusalihankkijoiden kanssa pystymme vastaamaan vaativiin haasteisiin joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Yli 20 vuoden ajan olemme osallistuneet Suomen puolustusvoimien ilmapuolustuksen järjestelmähankkeisiin joko modernisoimalla olemassa olevia järjestelmiä tai osallistumalla uusien järjestelmien toteuttamiseen.

Osaamisemme ydintä ovat:
 • järjestelmäsuunnittelu
 • suorituskykyvaatimuksista johdetut hankintavaatimukset
 • järjestelmäintegrointi- ja -testaus sekä verifiointi
 • turvallisuussuunnittelu (Safety)
 • elinkaarisuunnittelu (ILS)
 • ympäristö- ja EMC-testaus
 • laitteisto- ja ohjelmistosuunnittelu
 • komponenttivalmistus (elektroniikka ja mekaniikka)
 • kokoonpano
 • laadunvarmistus
 • konfiguraationhallinta
 • projektinohjaus

Olemme Suomen puolustusvoimien strateginen kumppani ja toteuttaneet esimerkiksi ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmän.

 

Toteutamme johtamisjärjestelmiä myös turvallisuussektorille. Tutustu Suomen uuden hätäkeskusjärjestelmän pohjana toimivaan Insta ResponseTM -tuoteperheeseen.


Tietoverkot ja tietojärjestelmät muodostavat tällä hetkellä modernin puolustuksen voimakkaimmin kehittyvän alueen. Lue lisää verkonhallintaan ja tietoturvaan liittyvistä ratkaisuistamme.