Puolustusratkaisut

Puolustusvoimien operatiivisten tietojärjestelmien on oltava taistelunkestäviä ja toimittava luotettavasti olosuhteissa, joissa tietoliikenneyhteyksien laatu ja olemassaolo vaihtelevat ajan kuluessa ja joissa järjestelmiin pyritään vaikuttamaan tietoverkkojen kautta. Suomen puolustusvoimien strategisena ja pitkäaikaisena kumppanina ymmärrämme turvallisuuskriittisen toimintaympäristön vaatimukset.

Ydinosaamistamme ovat johtamisen ratkaisut, joilla oikea tieto tuodaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Johtamisen peruslähtökohtana on aina mahdollisimman luotettava tilannekuva. Yhteisen hajautetun tilannekuvan merkitys korostuu erityisesti puolustushaarojen yhteisoperaatioiden johtamisessa. Nykyaikaisen puolustuksen verkostokeskeisyys asettaa aivan erityisiä vaatimuksia käytettäville tietojärjestelmä-, turvallisuus- ja hajautusratkaisuille, jotta käytettävyys ja toiminnan jatkuvuus  voidaan varmistaa kaikissa olosuhteissa.

Lähes 60 vuoden ajan olemme olleet rakentamassa Suomen puolustusvalmiutta sellaiseksi kuin se on nyt. Teknologiakehitys tähtää kuitenkin ennen kaikkea turvallisen yhteiskunnan tulevaisuuteen. Digitalisoituminen johtaa jatkossa yhä suurempaan riippuvuuteen tietojärjestelmistä ja me olemme mukana rakentamassa yhteiskunnan turvallisuutta hyödyntäen digitalisaation mahdollisuudet tehokkaasti ja hallitusti.

Kyberturvallisuuden asiantunteva huomiointi poikkeusoloihin tarkoitettujen johtamisjärjestelmien kehittämisessä on välttämätöntä

Tietoverkot ja tietojärjestelmät muodostavat tällä hetkellä modernin puolustuksen voimakkaimmin kehittyvän alueen. Johtamisjärjestelmäkokonaisuuksien suojaaminen verkkosodankäynnin vaikutuksilta vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua ja edellyttää vahvaa asiantuntemusta sekä System-of-Systems-tasosta että yksittäisistä komponenteista. Insta DefSecillä on kyky yhdistää johtamisjärjestelmäarkkitehtuuriin ja -kehittämiseen vahva tietoturva- ja kyberasiantuntemuksensa.  Kyberturvan lisääminen järjestelmään jälkikäteen ei ole kustannustehokasta, koska turvallisuuden luominen asettaa vaatimuksia jo järjestelmäarkkitehtuurille.

Lue lisää kyberturvaratkaisuistamme

Taistelunkestävää johtamiskykyä ja kattavaa tilannekuvaa kaikille komentoketjun tasoille

Tehtäväkriittiset johtamisjärjestelmämme suunnitellaan ja kehitetään käytettäväksi operatiivisissa ympäristöissä, joissa niiden toimintaa pyritään vaikeuttamaan ja estämään sekä fyysisin että tietoteknisin vaikuttamiskeinoin. Insta DefSecin johtamisjärjestelmäarkkitehtuurissa on voimakkaasti panostettu yhteisen tilannekuvan ylläpitoon poikkeusolojen tietoverkoissa, joissa solmujen välisten yhteyksien voidaan olettaa olevan ajoittain epäluotettavia.

Lue lisää johtamisjärjestelmistämme

Insta SafeLink VPN suojaa korkeaa tietoturvatasoa vaativien organisaatioiden tiedonsiirtoa.

Insta SafeLink VPN on tarkoitettu organisaatioiden toimipisteiden välisen tietoliikenteen vahvaan suojaamiseen. Se on suunnattu erityisesti korkeaa tietoturvatasoa vaativille organisaatioille, kuten viranomais- ja sotilaskäyttöön sekä yrityksille, joilla on turvakriittisiä tietoliikenneyhteyksiä.

Suomen puolustusvoimat käyttää Insta SafeLink:ia operatiivisissa järjestelmissä. Lisäksi Suomen kansallisena tietoturvaviranomaisena (NCSA-FI) toimiva Viestintävirasto on hyväksynyt tuotteen käytettäväksi kansallisen luokitellun tiedon suojaamiseen tasoilla luottamuksellinen (STIII) ja käyttö rajoitettu (STIV).

Lue lisää Insta SafeLinkistä

Insta - Suomen puolustusvoimien strateginen kumppani

Puolustusvoimien strategisen kumppanuuden ytimessä on varmuus yrityksen valmiudesta ja kyvystä tuottaa sovittuja palveluita puolustusvoimille myös poikkeusoloissa. Varautuminen toimimaan poikkeusoloissa edellyttää etukäteen tehtyä tarkkaa suunnittelua ja toimintojen valmistelua. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan, että niin yritys kuin puolustusvoimat voivat suhtautua luottavaisesti mahdollisiin poikkeusoloihin toiminnan hallitun jatkuvuuden näkökulmasta.

Lue artikkeli ensimmäisen kumppanuusvuoden kokemuksista

 

 

Simulaattoripohjaiset koulutusjärjestelmät

Järjestelmän arvo mitataan sen käyttäjien osaamisella. Simulaatio on helppo ja kustannustehokas tapa harjoitella.

Lue lisää simulaattoripohjaisista koulutusjärjestelmistämme

Asiantuntijamme kertovat alan ajankohtaisista aiheista blogissamme. Lue blogia

Insta ILS Oy huolehtii Suomen puolustusvoimien ilmailulaitteiden ja järjestelmien kunnossapitopalveluista. Tutustu Insta ILS:n palveluihin.

Insta DefSec – asiakkaita

 • Puolustussektori
 • Valtionhallinto
 • Julkinen sektori
 • Maakunnat
 • Kunnat ja kaupungit
 • Poliisi
 • Pelastustoimi
 • Siviili-ilmailu
 • Hätä- ja hälytyskeskukset
 • Tuotantolaitokset
 • Korkeaa turvallisuustasoa vaativat yritykset
 • Kotimaiset ja kansainväliset järjestelmätoimittajat
 • Turvallisuusviranomaiset
 • Pankit
 • Tulli