Suunnittelu, määrittely ja arkkitehtuurityö

Järjestelmän käyttöympäristöstä riippumatta suunnittelu, määrittely ja arkkitehtuurityö ovat edellytys onnistuneelle järjestelmähankkeelle. Arkkitehtuurisuunnittelupalvelumme tarjoaa asiakkaalle kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen arkkitehtuurikuvaukset nopeasti ja tehokkaasti.

Laadukas tietojärjestelmähankinnan tai -uudistuksen pohjatyö mahdollistaa toiminta- ja suorituskyvyn kasvattamisen toivotulla tavalla. Instan arkkitehtuurisuunnittelupalvelut tukevat kaikkia tietojärjestelmähankintojen vaiheita ja niiden avulla tuotetaan arkkitehtuurin nykytilankuvaus sekä suunnitellaan tavoitetilan mukainen arkkitehtuuri. Arkkitehtuurisuunnittelussamme yhdistyvät asiantuntijoidemme pitkä kokemus operaatio- ja turvallisuuskriittisten järjestelmien toimittamisesta sekä vankka sertifioitu osaaminen.

Itsenäisiä ja yhteensopivia palvelukokonaisuuksia

 • esiselvitykset
 • toiminnalliset kuvaukset arkkitehtuuri- ja määrittelytasoilla
 • tieto- ja järjestelmäarkkitehtuuri
 • teknologia-arkkitehtuuri

Kaikkiin kokonaisuuksiin liittyvät tietoturva-arkkitehtuurin, integraatioarkkitehtuurin sekä kokonaisarkkitehtuurin palvelut.

Palveluidemme avulla asiakkaamme saavat:
 • Kokonaisarkkitehtuurin hallintaan tarvittavat arkkitehtuurisuunnitelmat
 • Kehittämiskohteiden tarvitsemat kehityssuunnitelmat
 • Hankkeiden käynnistämiseen tarvittavat esiselvitykset
 • Hankkeiden tarvitsemat vaatimusmäärittelyt
 • Hankkeenaikaisen arkkitehtuurituen
Suunnittelun lähtökohtana viisi näkökulmaa:
 • Toiminnallinen arkkitehtuuri
 • Tietoarkkitehtuuri
 • Tietojärjestelmäarkkitehtuuri
 • Teknologia-arkkitehtuuri
 • Tietoturva-arkkitehtuuri
Sovellamme parhaita käytäntöjä:
 • TOGAF9 -arkkitehtuurikehikkoa
 • JHS 179, Common Criteria (ISO/IEC 15408)
 • kuvaustavoissa NAF, PvTAK2 ja UML
Arkkitehtuuri- ja määrittelypalvelumme voidaan toteuttaa:
 • Erilliskonsultointeina
 • Järjestelmätoteutusprojekteihin liittyvinä kokonaismäärittelyinä
 • Jatkuvatoimisina arkkitehtuuripalveluina

Kehittämiskohteet ja esiselvitykset – kehityspanokset oikeisiin kohteisiin

Kehittämiskohteiden tunnistaminen auttaa asiakkaitamme kohdistamaan ICT-palveluiden kehittämishankkeet ratkaisemaan oikeita ongelmia.

Kehittämiskohteiden tunnistaminen on luonteva jatko kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan määrittelylle, jolloin kokonaisarkkitehtuurin puuteanalyysistä löytyvät kehittämiskohteet priorisoidaan ja laaditaan suunnitelma kehittämiselle. Priorisoinnin ja tiekartan luomisen apuna käytetään tarvittaessa erilaisia kustannushyötyanalyysejä ja prosessien yhteensopivuusselvityksiä.

Jos kokonaisarkkitehtuurin kuvauksia ei ole käytettävissä tai ne eivät ohjaa kehittämistä riittävällä tasolla, voidaan kehittämiskohteiden tunnistaminen tehdä myös tunnistamalla parannettavat prosessit sekä niihin liittyvät mahdollisuudet ja rajoitteet. Tällöin keskeisiä työmenetelmiä ovat prosessimallintaminen ja erilaiset tiedonkeruuta tukevat haastattelutekniikat.

Vaatimusmäärittely – täsmällisyydestä tehokkuutta

Auttaa asiakkaitamme tuottamaan laadukkaita ja jäljitettävissä olevia vaatimusmäärittelyjä tehokkaalla työtavalla. Keskeisiä kulmakiviä vaatimusmäärittelyn tuessamme ovat ammattimainen vaatimusmäärittelyprojektin läpivienti, vaatimusten täsmällinen ja jäljitettävä kuvaaminen, vaatimusten laadunhallinta sekä vaatimusten tunnistamiseen soveltuvien työtapojen ensiluokkainen hallinta.

Vaatimusmäärittely käynnistetään luontevimmin hankkeen esiselvityksen pohjalta, jolloin toiminnan tavoitetila on jo luotu. Vaatimusmäärittely voidaan käynnistää myös arkkitehtuurisuunnittelun pohjalta, mutta näissä tapauksissa tulee vaatimusmäärittelyn alkuun varata aikaa toiminnallisen tavoitetilan kirkastamiseen sekä mahdolliseen tavoiteratkaisujen kuvaamiseen.

Arkkitehtuuriohjaus – visiot käytännöksi

Arkkitehtuuriohjauksen avulla asiakkaamme voivat varmistaa ICT-hankkeiden toteutusvaiheen tehokkaan etenemisen kokonaisarkkitehtuurissa kuvattujen mahdollisuuksien ja reunaehtojen rajoissa. Arkkitehtuuriohjaus kannattaa käynnistää heti kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun jälkeen siten, että esisuunnittelusta alkaen huomioidaan kokonaisarkkitehtuurin asettama tavoitetila. Keskeinen toimintaperiaatteemme arkkitehtuuriohjauksessa on proaktiivisuus; pyrimme vaikuttamaan ICT-hankkeen onnistumiseen tarjoamalla hankkeelle oikean tiedon oikeaan aikaan.