Harjoittelu-, koulutus- ja simulointiratkaisut

Harjoittelu mahdollistaa ennakoimisen, tuo varmuutta ja minimoi riskejä.

Organisaatiot toimivat entistä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä, jossa tuotteita ja palveluita tuotetaan entistä laajemmin verkottuneena ja useista toimijoista koostuviin verkostoihin tukeutuen. Tässä toimintaympäristössä menestyäkseen tulee varautua ja rakentaa vahva osaaminen oman organisaation, verkostojen ja yhteiskunnan toiminnan ja toimintakyvyn jatkuvuuden varmistamiseksi.

Tuemme asiakkaitamme koulutus- ja harjoitusratkaisuilla, jotka jakautuvat 1) kriittisten johtamisen tietojärjestelmien koulutus- ja simulointiratkaisuihin, 2) valmius- ja kriisijohtamisen harjoitustoiminnan ratkaisuihin  sekä 3) turvallisuusjohtamista ja erilaisia koulutustarpeita tukeviin 3D-visualisointiratkaisuihin.

Mitä monimutkaisemmasta järjestelmästä ja toimintaympäristöstä on kysymys, sitä enemmän henkilöstön osaamisella on vaikutusta järjestelmillä saavutettavaan kokonaissuorituskykyyn. Henkilöstön osaamisen merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa päätökset on tehtävä nopeasti ja niillä on merkittävät seuraamukset. Käyttäjän on hallittava järjestelmän tehokas käyttö kaikissa tilanteissa tehtävänsä vaatimalla tavalla sekä kyettävä yhteistoimintaan muiden toimijoiden kanssa.

Johtamisjärjestelmien simulaatiopohjaiset koulutusjärjestelmät

Simulaatiopohjaiset koulutusjärjestelmät tukevat erityisesti johtamisjärjestelmien käyttäjien koulutusta. Simulaattoreiden avulla toteutetaan koulutusta ja harjoittelua varten tarvittava ympäristö kohteineen ja tapahtumineen. Koulutus voidaan räätälöidä juuri kyseiseen tarkoitukseen vastaavaksi, sillä simulaatio tarjoaa monipuoliset ja edulliset mahdollisuudet perustoimintoihin tutustumisesta monimutkaisiin ja pitkäkestoisiin koulutusskenaarioihin. Simulaattoreilla voidaan luoda koulutustilanteita, jotka ovat reaalimaailmassa vaikeasti toteutettavia tai jopa mahdottomia.

Installa on kokemusta ja osaamista myös erilaisten simulaattoreiden integroimisesta koulutusjärjestelmäkokonaisuuksiksi, jotka mahdollistavat eri tahojen yhteistoiminnan kouluttamisen ja harjoittelun. Simulaatiota voidaan järjestelmän käyttöön tai toimintamallin harjoitteluun tähtäävän koulutuksen lisäksi hyödyntää esimerkiksi järjestelmien kehitys- ja integrointiprojektien eri vaiheissa.

Toteutamme simulaatiopohjaisia koulutusjärjestelmiä niin puolustuksen harjoitusympäristöihin kuin muihin johtamisjärjestelmien harjoittelun tarpeisiin

 

Kriisi- ja valmiusjohtamisen harjoitusratkaisut

Hyvin toteutettu harjoitustoiminta vahvistaa organisaation kriisivalmiutta, jatkuvuutta ja resilienssiä. Tarjoamme harjoitustoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen asiantuntijapalveluita sekä monipuolisen Trasim-harjoitusalustan, joka on saatavilla tarvittaessa myös STIV-tasoisena palveluna. Trasim-harjoitusalusta tukee harjoitusten ja harjoitusohjelmien toteutusta harjoituksen suunnittelun, harjoituspäivän simuloinnin ja harjoituskirjaston ylläpitämisen osalta. Voimme tarvittaessa kehittää uusia, asiakkaan erityistarpeisiin sopivia harjoituskonsepteja tai tukea yksittäisten harjoitusten suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena on harjoitusten vaikuttavuuden parantaminen ja tehokkuuden lisääminen läpi koko prosessin.

Lue lisää harjoitusratkaisuistamme

Koulutus- ja harjoitustoimintaa tukevat 3D-visualisointiratkaisut

3D-visualisointi tuottaa merkittäviä hyötyjä esim. teollisuuskohteiden, rakennusprojektien
ja logistiikkakeskusten ennakoivassa turvallisuussuunnittelussa ja –koulutuksessa sekä käyttö- ja operaattorikoulutuksessa. Ratkaisuihin voidaan liittää sujuvasti VR- ja AR-sovelluksia. Visualisoinnilla tuetaan valitun kohteen toiminnallisuuden suunnittelua, häiriötilanteiden harjoittelua, ajantasaiskoulutuksia ja sidosryhmäviestintää. Voimme myös toteuttaa tilannejohtoharjoituksia virtuaalisessa 3D-harjoitusympäristössä. 3D-visualisointi parantaa suunnittelun ja koulutuksen tuloksellisuutta.

Lue lisää 3D-visualisointiratkaisuistamme

Insta DefSec – asiakkaita

 • Puolustussektori
 • Valtionhallinto
 • Julkinen sektori
 • Maakunnat
 • Kunnat ja kaupungit
 • Poliisi
 • Pelastustoimi
 • Siviili-ilmailu
 • Hätä- ja hälytyskeskukset
 • Tuotantolaitokset
 • Korkeaa turvallisuustasoa vaativat yritykset
 • Kotimaiset ja kansainväliset järjestelmätoimittajat
 • Turvallisuusviranomaiset
 • Pankit
 • Tulli

Johtamisjärjestelmissämme on tyypillisesti sisäänrakennetut koulutusominaisuudet, jotka mahdollistavat järjestelmien koko potentiaalin hyödyntämisen. Insta Response edustaa hätä- ja hälytyskeskusratkaisujen uusinta osaamista ja tehostaa saumatonta johtamista vaativissa olosuhteissa ennennäkemättömällä tavalla. Lue lisää.

Ymmärrämme koulutuksen merkityksen järjestelmien käytössä. Siksi ymmärrämme osaamisen ja uuden oppimisen arvon myös niiden suunnittelussa. Lue kuinka pidämme huolta osaamisestamme.