Harjoittelu-, koulutus- ja simulointiratkaisut

Harjoittelu mahdollistaa ennakoimisen, tuo varmuutta ja minimoi riskejä.

Mitä monimutkaisemmasta järjestelmästä ja toimintaympäristöstä on kysymys, sitä enemmän henkilöstön osaamisella on vaikutusta järjestelmillä saavutettavaan kokonaissuorituskykyyn. Henkilöstön osaamisen merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa päätökset on tehtävä nopeasti ja niillä on merkittävät seuraamukset. Käyttäjän on hallittava järjestelmän tehokas käyttö kaikissa tilanteissa tehtävänsä vaatimalla tavalla sekä kyettävä yhteistoimintaan muiden toimijoiden kanssa.

Simulaatiopohjaiset koulutusjärjestelmät

Simulaattoripohjaiset koulutusjärjestelmät tukevat erityisesti johtamisjärjestelmien käyttäjien koulutusta. Simulaattoreiden avulla toteutetaan koulutusta ja harjoittelua varten tarvittava ympäristö kohteineen ja tapahtumineen. Koulutus voidaan räätälöidä juuri kyseiseen tarkoitukseen vastaavaksi, sillä simulaatio tarjoaa monipuoliset ja edulliset mahdollisuudet perustoimintoihin tutustumisesta monimutkaisiin ja pitkäkestoisiin koulutusskenaarioihin. Simulaattoreilla voidaan luoda koulutustilanteita, jotka ovat reaalimaailmassa vaikeasti toteutettavia tai jopa mahdottomia.

Installa on kokemusta ja osaamista myös erilaisten simulaattoreiden integroimisesta koulutusjärjestelmäkokonaisuuksiksi, jotka mahdollistavat eri tahojen yhteistoiminnan kouluttamisen ja harjoittelun. Simulaatiota voidaan järjestelmän käyttöön tai toimintamallin harjoitteluun tähtäävän koulutuksen lisäksi hyödyntää esimerkiksi järjestelmien kehitys- ja integrointiprojektien eri vaiheissa.

Toteutamme simulaatiopohjaisia koulutusjärjestelmiä niin puolustuksen harjoitusympäristöihin kuin muihin johtamisjärjestelmien harjoittelun tarpeisiin

 

Kyberturvallisuuden koulutukset

Tietoturvallinen organisaatio vaatii muutakin kuin toimivia tietojärjestelmiä. Tutkimusten mukaan suurimmat kyber- ja tietoturvariskit syntyvät oman henkilöstön tahallisista tai tahattomista virheistä. Oikein hyödynnettynä digitalisaatio on kilpailuetu ja tuo lähes rajattomasti mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle. Edellytyksenä on turvallisen digitalisaation ja kyberturvallisuuden merkityksen tunnistaminen koko organisaatiossa. 

Henkilöstöä kouluttamalla voidaan varmistaa, että organisaatiossa ymmärretään kyberturvallisuuden perusperiaatteet ja sitoudutaan toimimaan niiden mukaisesti arjen työssä. Kyberturvallisuuskulttuuria rakentavia koulutuksia, harjoituksia ja luentoja tarjoaa Insta Trust Oy.  Tutustu koulutustarjontaan Insta Trustin verkkosivuilla.

Kyber- ja tietoturvaratkaisuihimme voidaan sisällyttää myös kyseessä olevaan ratkaisuun liittyvää koulutusta. Lue lisää kyber- ja tietoturvaratkaisuistamme.

Insta DefSec – asiakkaita

 • Puolustussektori
 • Valtionhallinto
 • Julkinen sektori
 • Pankit
 • Tuotantolaitokset
 • Poliisi
 • Pelastustoimi
 • Siviili-ilmailu
 • Hätä- ja hälytyskeskukset
 • Korkeaa turvallisuustasoa vaativat yritykset
 • Kotimaiset ja kansainväliset järjestelmätoimittajat
 • Turvallisuusviranomaiset
 • Tulli

Johtamisjärjestelmissämme on tyypillisesti sisäänrakennetut koulutusominaisuudet, jotka mahdollistavat järjestelmien koko potentiaalin hyödyntämisen. Insta Response edustaa hätä- ja hälytyskeskusratkaisujen uusinta osaamista ja tehostaa saumatonta johtamista vaativissa olosuhteissa ennennäkemättömällä tavalla. Lue lisää.

Ymmärrämme koulutuksen merkityksen järjestelmien käytössä. Siksi ymmärrämme osaamisen ja uuden oppimisen arvon myös niiden suunnittelussa. Lue kuinka pidämme huolta osaamisestamme.